[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จังหวัดสกลนครตรวจร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย ป้องกันการกักตุนสินค้าและการจำหน่ายเกินราคา

  อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะ ลงพื้นที่อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมร้านขายยาและร้านค้าสะดวกซื้อที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและการจำหน่ายเกินราคา พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจากการตรวจสอบได้รับแจ้งว่าสินค้าเริ่มขาดตลาด แต่ก็ยังพอมีจำหน่ายให้แก่ลูกค้า หากสินค้าหมดสามารถสั่งจากคลังสินค้าใหญ่ได้ รวมทั้งไม่มีการกักตุนสินค้า และไม่มีการจำหน่ายเกินราคาแต่อย่างใด ด้านนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจแนะนำร้านค้าที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 7 แห่ง
   
  ผลการตรวจในภาพรวมหน้ากากอนามัยมีจำนวนจำกัด แต่ยังขายในราคาเดิม ไม่มีการขึ้นราคาหรือกักตุนสินค้า เจลล้างมือขาดตลาด ขายในราคาปกติ ขณะที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสกลนคร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในช่วงป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 4 แห่ง โดยผลการตรวจสอบไม่พบการกักตุนสินค้าและการจำหน่ายเกินราคา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือในการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวตามราคาปกติ
   
  นอกจากนี้ ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกักตุนและขึ้นราคา ผลการตรวจสอบพบว่า ในพื้นที่หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือยังมีจำหน่าย และไม่มีการขึ้นราคาจากเดิมที่เคยจำหน่าย รวมถึงไม่พบการกักตุนสินค้า ขณะที่นายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอกุดบาก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกตรวจร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและขึ้นราคา ในพื้นที่อำเภอกุดบาก จำนวน 3 แห่ง โดยผลการตรวจสอบไม่พบการกักตุนสินค้า และการจำหน่ายเกินราคา ด้านนายออมสิน คำมุก นายอำเภอคำตากล้า บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจและแนะนำร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันผู้ค้าฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าเกินราคา และให้ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน โดยผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
   
   
   
  ข้อมูลข่าวและที่มา
  ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
  ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
  แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร


  เข้าชม : 8


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ 26 / ก.พ. / 2563
        รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตรวจโครงการขอรับงบกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา 26 / ก.พ. / 2563
        จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อ.กุสุมาลย์ 21 / ก.พ. / 2563
        รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ จ.สกลนคร ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 17 / ก.พ. / 2563
        องคมนตรี เชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพที่จังหวัดสกลนคร 13 / ก.พ. / 2563  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763 email: sakon_spd@hotmail.com
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter