[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 2,500 ชุด

  อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2563


   วันที่ (6 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พร้อมพระราชทานอาหารแก่ผู้ประสบภัย และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลวานรนิวาส ออกให้บริการประชาชน โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
   
              โดย นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน และได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 2,500 ชุด แบ่งเป็น อำเภอคำตากล้า 500 ชุด อำเภออากาศอำนวย 500 ชุด อำเภอเจริญศิลป์ 500 ชุด และอำเภอวานรนิวาส 1,000 ชุด รวมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับ นางกลิ้ง ไชยเทพ อายุ 81 ปี ที่บ้านเลขที่ 9849/2 หมู่ที่ 1 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ยากจน สามีเสียชีวิต อาศัยอยู่กับหลาน และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับ นางทองจันทร์ อุสาห์วงศ์ อายุ 69 ปี ที่บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 16 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส ซึ่งเป็นผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือ โรคหอบ ความดันโลหิต เบาหวาน และโรคไตระยะที่ 3 ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น อาศัยอยู่กับสามี บุตรทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
   
              จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างเทือกเขาทำให้ช่วงฤดูหนาวมีสภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกอำเภอ จึงนำมาซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวเป็นประจำทุกปี และจากข้อมูลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนในพื้นที่ในปีที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 255,966 ชิ้น โดยมีหน่วยงานในหลายภาคส่วน เช่น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด มูลนิธิองค์กรการกุศล และภาคเอกชนต่างๆ ได้นำเครื่องกันหนาวไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 11,700 ชิ้น ซึ่งยังไม่เพียงพอ และยังมีประชาชนที่มีความต้องการเครื่องกันหนาวอีกเป็นจำนวนมาก


  เข้าชม : 77


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        จังหวัดสกลนคร ตรวจความพร้อมทรัพยากร และปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง 2 / มี.ค. / 2563
        ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ 26 / ก.พ. / 2563
        รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตรวจโครงการขอรับงบกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา 26 / ก.พ. / 2563
        จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อ.กุสุมาลย์ 21 / ก.พ. / 2563
        รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ จ.สกลนคร ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 17 / ก.พ. / 2563  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763 email: sakon_spd@hotmail.com
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter