[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
  • ประวัติความเป็นมา
  • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
  • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
  • ประเพณี วัฒนธรรม
  • แผนที่จังหวัดสกลนคร
  •  
  • ผู้บริหาร
  • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • นัดงานผู้บริหาร
  • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
  • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
  • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  •  
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
  • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
  •  
  • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
  • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
  • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
  • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
  • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
  • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
  • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
  • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
  • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
  • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
  • ระบบ GIS
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
  • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ITA
  • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
  • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
  • เงินทดลองราชการ (1502)
  • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
    วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

    พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2562


           วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้นายเมธี สุพรรณฝ่าย นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางประเทือง สุพรรณฝ่าย รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เข้าร่วมในพิธีด้วย


    เข้าชม : 81


    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

          วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทรงเปิดอาคารเรียน “เพ็ญภูรี” พร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึก ทอดพระเนตรนิทรรศการ 21 / ก.พ. / 2562
          วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัดสกลนคร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร 15 / ก.พ. / 2562
          วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกองเอก วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายกองเอก เมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 12 / ก.พ. / 2562
          วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และลงพื้นที่ปฏิบัติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร 1 / ก.พ. / 2562
          วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อัญเชิญพวงดอกไม้สดพระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ณ 1 / ก.พ. / 2562
    ชื่อ/Email :
    ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
    ความคิดเห็น :


    กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

    Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
     
       © จังหวัดสกลนคร  
        ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
        sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
    เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
    Free Hit Counter
    Website Hit Counter