[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
  • ประวัติความเป็นมา
  • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
  • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
  • ประเพณี วัฒนธรรม
  • แผนที่จังหวัดสกลนคร
  • โครงการพระราชดำริจังหวัดสกลนคร
  •  
  • ผู้บริหาร
  • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • นัดงานผู้บริหาร
  • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
  • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
  • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  •  
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
  • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
  • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
  •  
  • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
  • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
  • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
  • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
  • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
  • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
  • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
  • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
  • ITA
  • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
  • ระบบ GIS
  • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
  • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
    ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    อังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560


    ประกาศจังหวัดสกลนคร
    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
     
     


    เข้าชม : 213


    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

          วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ลำรางระบายน้ำพิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลน 17 / ต.ค. / 2561
          วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังนี้ -เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 17 / ต.ค. / 2561
          วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้ 2 / ต.ค. / 2561
          เชิญชวนเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวดสกลนคร 28 / ก.ย. / 2561
          วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เดินทางไปลงนามเพื่อแสดงความอาลัย นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ในการนี้นางแสงแข จั 27 / ก.ย. / 2561    Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
     
       © จังหวัดสกลนคร  
        ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
        sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
    เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
    Free Hit Counter
    Website Hit Counter