[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ประตูระบายน้ำสุรัสวดี ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

  จันทร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560


  ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊กด้านล่าง V 

  www.facebook.com/112150772528904/photos/a.340248809719098.1073741930.112150772528904/340266543050658/  เข้าชม : 84


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดและผู้นำปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยใช้เส้นทางสิริมงคล 11 / ธ.ค. / 2561
        กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร 7 / ธ.ค. / 2561
        วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีมอบเสื้อพระราชทาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 7 / ธ.ค. / 2561
        วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี 7 / ธ.ค. / 2561
        วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำการซักซ้อมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสกลนคร” (เสมือนจริง) ตามเส้นทางสิริมงคล ๒๙ กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร 4 / ธ.ค. / 2561  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter