[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 •   

  14 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่าย
  14 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่า
  12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
  12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาว
  11 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
  10 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อการศึกษาพระภิกษุ สามเณร" ณ วัดถ้ำโพรง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อการศึกษาพระภิกษุ สามเณร" ณ วัดถ้ำโพรง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พบปะตัวแ
  7 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  นที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจั
  7 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง
  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
  5 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" จังหวัดสกลนคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๑ มหาวิท
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" จังหวัดสกลนคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๑ มหาวิท
  22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันนี้ 18/9/60 เวลา 09.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สน.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"เทิดทูนสถานบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์" เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
  วันนี้ 18/9/60 เวลา 09.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สน.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"เทิดทูนสถานบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์" เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 1ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ อ.เมือง จ. สกลนคร
  22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
  22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี เลขานุการในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี เลขานุการในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในการเดินทางมาปฏิบัติศาสนากิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยได้ไปเยี่ยมคณะสงฆ์วัดถ้ำ
  5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร
  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร
  5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๗ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พิธีวางดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๗ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พิธีวางดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสกลนคร ณ สนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้ผู้บังคับก
  5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
  วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
  31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
  วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ นำสิ่งของพร
  31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เบอร์โทรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกลนคร
  เบอร์โทรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกลนคร
  30 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นครแห่งความสุข สกลนคร
  ข้ามเทือกเขาภูพาน สู่เมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บนที่ราบสูงแดนอีสาน เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ คือหนึ่งในเมืองท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง ที่จะพาทุกคนไปลงลึกถึงถิ่นฐานกับวิถีของคนถิ่นนี้ ที่นี่ จังหวัดสกลนคร
  23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอชี้แจงประเด็นข้อกล่าวหาจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีพาดพิงสร้างความแตกแยกบ่อนทำลายศาสนา
  ขอชี้แจงประเด็นข้อกล่าวหาจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีพาดพิงสร้างความแตกแยกบ่อนทำลายศาสนา
  13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
  ร่วมตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter