[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 •   

  12 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณถนนศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
  นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ซึ่งภายในงานมีการเปิดตลาดพื้นที่ขายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่ และพิ
  12 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลง และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่ว
  6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  ..
  29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับนายเหวียน ฮาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนจังหวัดสกลนคร
  ณ โรงแรมพีซี พาเลซ สกลนคร ในการนี้นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร นายสังสรรค์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับด้วย
  22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 11 (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์) ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลน
  หลังจากการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 11 (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์) พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร และคณะ ได้ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
  21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ..
  17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐
  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีด้วย
  17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสกลนครเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนครเป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๘
  16 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมภู อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยประทับเครื่องบินที่นั่งมายังสนามบินกองทัพบกค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  ในการนี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับเสด็จ
  13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จ.สกลนครพร้อมเปิดรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ จ.สกลนคร จัดตลาด 9 ประเภทรองรับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ระบุ ประชาชน และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จ.สกลนคร ไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 พ.ย.2560 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งของ จ.สกลนคร
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร จังหวัดสกลนคร
  >>วิดีโอ<< พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร จังหวัดสกลนคร
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ประตูระบายน้ำสุรัสวดี ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  ในการนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธ
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
  พร้อมด้วยพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส โดยนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น.นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
  พร้อมด้วยพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส โดยนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ณ พระจิตกาธาน มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
  พร้อมด้วยพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส โดยนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงแรก) ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  ...
  25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลองมณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ๑๗ แห่ง
  ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลองมณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ๑๗ แห่ง
  25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายนพดล ไพฑูรย์ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมซักซ้อมขั้นตอนพิธี
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายนพดล ไพฑูรย์ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมซักซ้อมขั้นตอนพิธี
  25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศูน
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศูน
  25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับพลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พระจิตกาธาน ณ มณฑลพิธีสนามศาลากล
  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับพลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พระจิตกาธาน ณ มณฑลพิธีสนามศาลากล

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter