[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 •   

  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร จังหวัดสกลนคร
  >>วิดีโอ<< พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร จังหวัดสกลนคร
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ประตูระบายน้ำสุรัสวดี ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  ในการนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธ
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
  พร้อมด้วยพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส โดยนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น.นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
  พร้อมด้วยพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส โดยนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ณ พระจิตกาธาน มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
  พร้อมด้วยพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส โดยนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงแรก) ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  ...
  25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลองมณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ๑๗ แห่ง
  ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลองมณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ๑๗ แห่ง
  25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายนพดล ไพฑูรย์ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมซักซ้อมขั้นตอนพิธี
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายนพดล ไพฑูรย์ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมซักซ้อมขั้นตอนพิธี
  25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศูน
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศูน
  25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับพลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พระจิตกาธาน ณ มณฑลพิธีสนามศาลากล
  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับพลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พระจิตกาธาน ณ มณฑลพิธีสนามศาลากล
  14 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่าย
  14 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่า
  12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
  12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาว
  11 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
  10 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อการศึกษาพระภิกษุ สามเณร" ณ วัดถ้ำโพรง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อการศึกษาพระภิกษุ สามเณร" ณ วัดถ้ำโพรง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พบปะตัวแ
  7 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  นที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจั
  7 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง
  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
  5 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" จังหวัดสกลนคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๑ มหาวิท
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" จังหวัดสกลนคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๑ มหาวิท
  22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันนี้ 18/9/60 เวลา 09.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สน.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"เทิดทูนสถานบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์" เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
  วันนี้ 18/9/60 เวลา 09.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สน.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"เทิดทูนสถานบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์" เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 1ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ อ.เมือง จ. สกลนคร

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter