[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 •   

  24 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางแสงแข จันทร์ฉลอง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามบินกองทัพบกค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกล
  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางแสงแข จันทร์ฉลอง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามบินกองทัพบกค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกล
  24 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  23 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่อออกรางวาล "สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2561"วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่อออกรางวาล "สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2561"วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  15 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร
  ในการนี้นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย โดยในปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เปิดห้องทำงานให้เด็กๆ เข้าชมและนั่งเก้าอี้ ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนครด้วย
  15 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล และงานกาชาดจังหวัดสกลนครประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
  นายนพดล ไพฑูรย์ ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสมชัย คล้ายทับทิม ปลัดจังหวัดสกลนคร นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยงานรวมน้ำใจไท
  8 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานรวมน้ำใจไทสกล และงานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๒ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
  งานรวมน้ำใจไทสกล และงานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๒ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
  29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวั
  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวั
  26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 จังหวัดสกลนครAmazing Thailand Countdown 2018 @ Sakon Nakhon วันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 ณ สนามมิ่งเมือง แนวคิด COOL ISAN "อีสานแซบนัวสุดชิค" เน้นถึงบรรยากาศความรื่นเริง สนุกสนาน
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 จังหวัดสกลนครAmazing Thailand Countdown 2018 @ Sakon Nakhon วันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 ณ สนามมิ่งเมือง แนวคิด COOL ISAN "อีสานแซบนัวสุดชิค" เน้นถึงบรรยากาศความรื่นเริง สนุกสนาน
  25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จ.สกลนคร มอบเงินบริจาคตาม โครงการ ก้าวไปกับก้อง(ก้อง ห้วยไร่)จ.สกลนคร จำนวน 2,706,321.50 บาท สมทบทุนโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
  จ.สกลนคร มอบเงินบริจาคตาม โครงการ ก้าวไปกับก้อง(ก้อง ห้วยไร่)จ.สกลนคร จำนวน 2,706,321.50 บาท สมทบทุนโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
  12 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร
  ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้ นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในกิจกรรมด้
  12 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณถนนศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
  นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ซึ่งภายในงานมีการเปิดตลาดพื้นที่ขายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่ และพิ
  12 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลง และรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่ว
  6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  ..
  29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับนายเหวียน ฮาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนจังหวัดสกลนคร
  ณ โรงแรมพีซี พาเลซ สกลนคร ในการนี้นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร นายสังสรรค์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับด้วย
  22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 11 (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์) ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลน
  หลังจากการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 11 (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์) พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร และคณะ ได้ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
  21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ..
  17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐
  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีด้วย
  17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสกลนครเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนครเป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๘
  16 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมภู อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยประทับเครื่องบินที่นั่งมายังสนามบินกองทัพบกค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  ในการนี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับเสด็จ
  13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จ.สกลนครพร้อมเปิดรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ จ.สกลนคร จัดตลาด 9 ประเภทรองรับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ระบุ ประชาชน และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จ.สกลนคร ไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 พ.ย.2560 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งของ จ.สกลนคร

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter