[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • ITA
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • ระบบ GIS
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ •   

  15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำในการซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ ๑ โดยใช้เส้นทาง สิริมงคล ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร แ
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำในการซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ ๑ โดยใช้เส้นทาง สิริมงคล ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร แ
  24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ปะรำพิธีถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือ
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ปะรำพิธีถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือ
  24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้
  24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเห
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเห
  24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิห
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิห
  17 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ลำรางระบายน้ำพิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลน
  วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ลำรางระบายน้ำพิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลน
  17 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังนี้ -เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้จัดกิจกรรมดังนี้ -เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  2 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้
  28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เชิญชวนเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวดสกลนคร
  เชิญชวนเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวดสกลนคร
  27 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เดินทางไปลงนามเพื่อแสดงความอาลัย นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ในการนี้นางแสงแข จั
  วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เดินทางไปลงนามเพื่อแสดงความอาลัย นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ในการนี้นางแสงแข จั
  24 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมสัมมนา “เรื่องสร้างการรับรู้นโยบายสำคัญของรัฐบาลและการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ” ณ หอประชุมจามจุ
  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมสัมมนา “เรื่องสร้างการรับรู้นโยบายสำคัญของรัฐบาลและการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ” ณ หอประชุมจามจุ
  20 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ว่าการรัฐ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้ ดร.สุริยะ
  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ว่าการรัฐ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้ ดร.สุริยะ
  20 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒, ตอนบน ๑, ตอนกลาง และตอนล่าง ๑ งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาค
  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒, ตอนบน ๑, ตอนกลาง และตอนล่าง ๑ งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาค
  14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนครได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
  วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนครได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
  1 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนครได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนครได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
  19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  18 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน “กระบวนการเรียนรู้
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน “กระบวนการเรียนรู้
  12 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง"สร้างการรับรู้นโยบายสำคัญของรัฐบาลและการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ" ณ ห้อง พี.ซี.คอนเวนชั่นฮอล โรงแรม พีซี แกรนด์ พาเลซ สกลน
  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง"สร้างการรับรู้นโยบายสำคัญของรัฐบาลและการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ" ณ ห้อง พี.ซี.คอนเวนชั่นฮอล โรงแรม พีซี แกรนด์ พาเลซ สกลน
  31 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกล
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกล
  28 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเชิงชุม โดยเริ่มขบวนแห่เคลื่อนจากลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร มีหัวหน้าส่วนราชการ
  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเชิงชุม โดยเริ่มขบวนแห่เคลื่อนจากลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร มีหัวหน้าส่วนราชการ

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter