>>> CD1 พิธีถวายดอกไม้จันทน์
                             
  >>> CD2 พิธีถวายดอกไม้จันทน์
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
                            
            สำนักงานจังหวัดสกลนคร กลุ่มงานอำนวยการ  โทร/โทรสาร ๐๔๒ ๗๑๑ ๗๖๓
                             
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."