[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

 •   
  โรคไต
  โดย : d   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   


   

  8 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้คุณเป็นโรคไต

  โรคไตสามารถป้องกันได้ หากรู้จักและเข้าใจอย่างถูกต้อง


  "ไต" เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายถั่วอยู่บริเวณใต้ชายโครงด้านหลังทางซ้ายและขวา ไตเป็นอวัยวะสำคัญทำหน้าที่กำจัดของเสียและสารพิษจากกระแสเลือดออกไป  รวมทั้งควบคุมคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ ตลอดจนความเป็นกรดด่างในเลือด  นอกจากนี้ไตยังทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดและวิตามินดี    

  โรคไต หรือโรคไตเรื้อรัง คือการที่ไตมีภาวะการทำงานผิดปกติ หรือไตทำงานได้ลดลง เกิดได้จากหลายสาเหตุและแต่ละสาเหตุก็มีอาการแสดงทางกายแตกต่างกันไป  เช่น โรคไตอักเสบ จะมีอาการบวม มีปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ  โรคไตที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรังต่างๆ ส่วนมากจะไม่มีอาการหากเป็นในระยะแรก  ส่วนอาการของโรคไตระยะสุดท้ายจะมีความคล้ายคลึงกัน คือ ผู้ป่วยอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ปริมาณปัสสาวะออกน้อยซึ่งในบางรายอาจไม่มีปัสสาวะออกเลย ตัวบวม เกิดภาวะน้ำท่วมปอด หายใจลำบาก นอนราบไม่ได้เนื่องจากมีภาวะน้ำเกินในร่างกาย มีภาวะโลหิตจางซึ่งส่งผลให้มีอาการอ่อนเพลีย เป็นต้น

  ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เป็นโรคไต

  1. พันธุกรรม

  โรคไตบางชนิดมีสาเหตุจากพันธุกรรม เช่น โรคไตเป็นถุงน้ำ (Polycystic Kidney Disease) ฉะนั้นคนที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นโรคไตก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน โรคไตที่มีสาเหตุจากพันธุกรรมมี 2 แบบ ได้แก่ แบบทารก (Infantile PKD) ซึ่งมักจะเสียชีวิตตั้งแต่เกิด  และแบบผู้ใหญ่ (Adult PKD-ADPKD) ซึ่งมักพบความผิดปกติเมื่ออายุ 20-30 ปีขึ้นไป โดยผู้ป่วยจะมีถุงน้ำที่ไตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ ส่งผลให้ไตทำงานน้อยลง เกิดภาวะไตวายและเสียชีวิตในที่สุด

  2. ความดันโลหิตสูง

  ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง หากไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อหัวใจ หลอดเลือด ไต สมอง รวมทั้งไต โดยจะทำให้การทำงานของไตเสื่อมลง ในระยะแรกจะมีโปรตีน หรือนิยมเรียกกันว่า ไข่ขาว รั่วออกมาในปัสสาวะ  หากยังไม่ได้รับการรักษา หรือควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ จะทำให้เกิดภาวะไตวายจนไปถึงภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้

  ·       ในทางกลับกันคนที่เป็นโรคไตวาย หรือโรคไตบางชนิดก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้

  ·       พบว่า หากเกิดความดันโลหิตสูงชนิดร้ายแรง (malignant hypertension) เป็นระยะเวลา 1 ปี จะส่งผลให้จากเดิมที่ไตทำงานได้ปกติจะกลายเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้

  ·       การรักษาควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะช่วยชะลอการเกิดโรคไตช้าลง หรือไตเสื่อมช้าลงได้

  ·       โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้ราว 30-50%

  3. โรคเบาหวาน

  เป็นสาเหตุของไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายประมาณ 30 %  ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน หากควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีภายในระยะเวลา 10-15 ปี จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไต โดยเฉพาะที่หลอดเลือดของไต มีโปรตีน หรือไข่ขาว รั่วออกมาในปัสสาวะ จนเกิดภาวะเกิดไตเสื่อม ไตวายเรื้อรัง และไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุด   นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น กรวยไตอักเสบ ซึ่งถ้าเป็นบ่อยๆ และ/หรือรุนแรง ก็ส่งผลทำให้ไตเสื่อม และเกิดภาวะไตวายได้

  4. ภูมิลำเนา

  เป็นที่ทราบกันดีว่าในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคนิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะมาก สาเหตุอาจเกี่ยวเนื่องจากอาหาร น้ำ และปัจจัยอื่น เพราะฉะนั้นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบริเวณนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้

   

  5. ความอ้วน

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763 email: sakon_spd@hotmail.com
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter