[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (1502)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

 •   
  เรื่องของในหลวงและชาวสกลนคร
  โดย : admin   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   


   หมู่บ้านขอทาน คืออีกชื่อเรียกในอดีตของบ้านห้วยยาง จังหวัดสกลนคร หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้ง จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานอ่างเก็บน้ำ 

  บ้านห้วยยางร่มเย็น เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9

  พสกนิกรชาวไทยกระจ่างแก่ใจดีอยู่เสมอว่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือความยิ่งใหญ่ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบ และชาวสกลนคร โดยเฉพาะบ้านห้วยยางนั้นรู้ซึ้งเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ให้ในอดีต วันนี้เราจะมาทบทวนเหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆ กัน

  บ้านห้วยยางกลายเป็นเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สร้างรายได้ได้หลายสิบล้านบาทต่อปี ซี่งก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดนี้ ผู้คนในหมู่บ้านล้วนแล้วแต่ยากจน และไม่มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ไว้ทำกิน จนทำให้ได้รับฉายาว่า หมู่บ้านขอทานโดยที่นี่มีคนในหมู่บ้านประมาณ 200 คน และด้วยความแห้งแล้งขนาดหนัก จึงทำให้ต้องออกไปขอข้าวสารอาหารแห้งจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประทังชีวิต

  จนกระทั่งในปี พ.. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงทำให้เกษตรกรมีความสามารถในการเพาะปลูก ซี่งนอกจากบ้านห้วยยางแล้ว พื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใข้ได้ในทุกฤดูกาลอีกด้วย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้น ส่งผลให้ราษฎรสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น มีความรู้เพิ่มขึ้น และเริ่มมีการเพาะต้นกล้าจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดสกลนครกลายเป็นแหล่งเพาะกล้าไม้ขนาดใหญ่ที่สุด และส่งออกไปทั่วประเทศ สร้างรายได้หมุนเวียนหลายสิบล้านบาทต่อเดือน ไม่ว่าจะเป็นต้นมะละกอ, ผักหวาน, มะม่วง, ยางนา, หวาย ฯลฯ อันเป็นพืชที่ปลูกได้ทั้งปี

  นอกจากนี้ในอนาคตทางการจังหวัดสกลนครยังมีแผนต่อยอดการจำหน่ายต้นกล้าด้วยการทำอีคอมเมิร์ซ ช่องทางออนไลน์ เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ อย่างเช่น เกมออนไลน์ Fun88 ที่มีการเติบโตทางธุรกิจและขยายเครือข่ายอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้าไม้ และสร้างโอกาสในการขายให้มากยิ่งขึ้น

  หากไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในวันนั้น ประชาชนชาวสกลนคร รวมถึงชาวไทยทั้งแผ่นดิน คงจะไม่มีอ่างเก็บน้ำ ไม่มีแนวคิด และไม่มีวันนี้ วันที่สามารถทำกินและยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จะยังคงสถิตย์ในดวงใจของชาวสกลนครและชาวไทย ให้ได้แซ่ซ้องและสรรเสริญสืบไป   เข้าชม : 753

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter