[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด

 •   
  โรคมะเร็งกระดูก
  โดย : Bam   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560   


   

  โรคมะเร็งกระดูก (Bone cancer หรือ Malignant bone tumor) เป็นโรคของเด็กโต วัย รุ่น และวัยหนุ่มสาว ช่วงอายุประมาณ 10-20 ปี แต่อาจพบในช่วงอายุอื่นๆได้บ้างทั้งในเด็กเล็กจนถึงในผู้สูงอายุ ซึ่งโรคมะเร็งกระดูกพบได้เพียงประมาณ 6% ของโรคมะเร็งในเด็กทั้งหมด ในสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยใหม่โรคนี้เพียงประมาณปีละ 650-700 ราย ทั้งนี้พบในเด็กชายได้บ่อยกว่าเด็กหญิงประมาณ 2-3 เท่า ส่วนในประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2544-2546 พบโรคนี้ในเพศหญิง 0.8 รายต่อประชากรหญิง 100,000 คนต่อปี และพบในเพศชาย 1.1 รายต่อประชากรชาย 100,000 คนต่อปี

  โรคมะเร็งกระดูกมีกี่ชนิด?

  มะเร็งกระดูก

  โรคมะเร็งกระดูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรคมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ (Primary bone cancer หรือ Primary bone tumor) และโรคมะเร็งกระดูกทุติยภูมิ (Secondary bone cancer หรือ Secondary bone tumor)

  โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ (Primary bone cancer หรือ Primary bone tu mor) คือ โรคมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ของเนื้อเยื่อกระดูกเอง ซึ่งเมื่อกล่าวถึง โรคมะเร็งกระดูก จะหมายถึงโรคมะเร็งปฐมภูมิเสมอ และจะกล่าวถึงในบทความนี้/b>

  โรคมะเร็งกระดูกทุติยภูมิ (Secondary bone cancer หรือ Secondary bone tumor) คือ โรคมะเร็งที่พบในกระดูกจากมีโรคมะเร็งชนิดอื่นๆแล้วแพร่กระจายเข้าสู่กระดูก ที่พบได้บ่อย คือ แพร่กระจายมาจาก โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ซึ่งโรคมะเร็งในกลุ่มนี้จะไม่เรียกว่า โรคมะเร็งกระดูก แต่เรียกว่า โรคมะเร็งแพร่กระจายมากระดูก หรือแพร่กระจายเข้าสู่กระดูก ดังนั้นบทความนี้จึงจะไม่กล่าว ถึงโรคมะเร็งในกลุ่มนี้

  โรคมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ หรือโรคมะเร็งกระดูก มีหลากหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือ ชนิด ออสตีโอซาร์โคมา (Osteosarcoma) และชนิด อีวิง บางคนเรียกว่า ยูวิง (Ewing’s sarcoma) โดยพบเป็นประมาณ 60% และ 35% ของโรคมะเร็งกระดูกทั้งหมด ตามลำดับ ดัง นั้นโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงโรคมะเร็งกระดูก จึงหมายถึงโรคมะเร็งทั้ง 2 ชนิดนี้ ซึ่งรวมทั้งในบท ความนี้ด้วย

  โรคมะเร็งกระดูกเกิดกับกระดูกส่วนไหนบ้าง?

  โรคมะเร็งกระดูกเกิดได้กับกระดูกทุกชิ้นในร่างกาย แต่มักเกิดกับกระดูกเพียงชิ้นเดียว แต่สามารถแพร่กระจายทางกระแสโลหิต (เลือด) สู่กระดูกชิ้นอื่นๆได้ในลักษณะเดียวกับโรคมะ เร็งชนิดอื่นๆ ทั้งนี้โอกาสเกิดในด้านซ้าย และด้านขวาใกล้เคียงกัน

  โรคมะเร็งออสตีโอซาร์โคมา มักเกิดกับกระดูกขาและแขน โดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆกับข้อกระดูก โดยพบเกิดกับ

  กระดูกต้นขาประมาณ 50%

  กระดูกขา (ส่วนล่าง) ประมาณ 30%

  กระดูกต้นแขนประมาณ 10%

  กระดูกลำตัว (สะโพก หรือกระดูกซี่โครง) ประมาณ 5%

  กระดูกใบหน้าและกะโหลกประมาณ 3%

  และกระดูกอื่นๆที่เหลือประมาณ 2%

   

  โรคมะเร็งอีวิง พบเกิดกับกระดูกขา และแขนได้สูงกว่ากระดูกชิ้นอื่นๆเช่นเดียวกับโรคมะ เร็งออสติโอซาร์โคมา แต่มักเกิดตรงกลางของท่อนกระดูก นอกจากนั้น พบเกิดกับกระดูกของลำตัวได้สูง ทั้งนี้พบเกิดกับ

  กระดูกลำตัวได้ประมาณ 45%

  กระดูกต้นขาและกระดูกขา ประมาณ 30%

  กระดูกต้นแขน และกระดูกแขนประมาณ 15%

  กระดูกใบหน้าและกะโหลกประมาณ 3%

  และกระดูกอื่นๆที่เหลือประมาณ 5-10%

    โรคมะเร็งกระดูกเกิดจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?

  ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของโรคมะเร็งกระดูกที่ชัดเจน แต่พบมีปัจจัยเสี่ยง คือ

  พันธุกรรม เพราะพบโรคนี้ได้สูงขึ้นในผู้มีพันธุกรรมผิดปกติบางชนิด

  เชื้อชาติ เพราะพบโรคได้สูงในคนผิวขาวและผิวดำเป็นประมาณ 2 เท่าของคนเอเชีย

  อาจจากการที่กระดูกเคยได้รับรังสีบางชนิดในปริมาณสูงในวัยเด็ก เช่น จากการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ

  เป็นโรคมะเร็งบางชนิดมาก่อน เช่น โรคมะเร็งตาในเด็ก ซึ่งเด็กที่เป็นโรคมะเร็งชนิดนี้มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งกระดูกชนิดออสติโอซาร์โคมาได้สูงกว่าคนทั่วไป

    โรคมะเร็งกระดูกมีอาการอย่างไร?

  อาการสำคัญของโรคมะเร็งกระดูก คือ ไม่มีอาการเมื่อเริ่มเป็น ต่อเมื่อก้อนมะเร็งโตขึ้น จึงอาจคลำได้ก้อนเนื้อตรงกระดูกส่วนที่เกิดโรค หรือในบริเวณนั้นบวม อาจปวดเจ็บ และเป็นสา เหตุให้กระดูกหักได้ (กระดูกหัก เป็นผลสืบเนื่องจากโรค ไม่ใช่สาเหตุ แต่คนทั่วไปมักเชื่อว่า กระดูกหักเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกระดูก)

  ถ้าโรคเกิดใกล้บริเวณข้อ จะส่งผลให้เกิดการติดขัดของการใช้ข้อ หรือข้อยึดติด

  เมื่อโรคลุกลาม อาจส่งผลให้ก้อนเนื้อแตกเป็นแผลเลือดออกเรื้อรัง หรือโรคแพร่กระจายเข้าไขกระดูก ก่อให้เกิดภาวะ ซีด และอ่อนเพลีย บางครั้งอาจมีไข้ต่ำๆ

  เมื่อโรคลุกลาม อีกอาการที่อาจตรวจพบได้ คือ คลำพบต่อมน้ำเหลืองตามข้อพับที่ใกล้กับกระดูกที่เกิดโรค โต คลำได้ ไม่เจ็บ เช่น ต่อมน้ำเหลืองขาหนีบโต เมื่อโรคเกิดกับกระดูกต้นขา เป็นต้น

  แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูกได้อย่างไร?

  แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูกได้จาก ประวัติอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจกระดูกส่วนเกิดโรค และการตรวจภาพกระดูกด้วยเอกซเรย์ธรรมดา หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ เอมอาร์ไอ แต่ที่ให้ผลแน่นอน คือ การตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อในกระดูกเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา

  นอกจากนั้น คือการตรวจเพื่อจัดระยะโรคมะเร็งและเพื่อประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เช่น การตรวจเลือดซีบีซี (CBC) ดูการทำงานของไขกระดูก ตรวจปัสสาวะดูการทำงานของไต ตรวจเลือดดูการทำงานของตับและไต ตรวจภาพปอด ด้วยเอกซเรย์ เพื่อดูโรค ปอด หัวใจ และโรค มะเร็งแพร่กระจายสู่ปอด รวมทั้งอาจมีการตรวจไขกระดูก ภาพตับ และการสะแกนภาพกระดูกทั้งตัว (การสะแกนกระดูก) เพื่อหาการแพร่กระจายของโรคเข้าสู่อวัยวะต่างๆเหล่านั้น ทั้งนี้ขึ้น กับ ระยะโรค ชนิดของเซลล์มะเร็ง และดุลพินิจของแพทย์

  โรคมะเร็งกระดูกมีกี่ระยะ?

  โรคมะเร็งกระดูกแบ่งเป็น 4 ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ และบางระยะยังแบ่งย่อยได้อีกเพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้ช่วยในการรักษาและในการศึกษา แต่ที่แตกต่างจากโรคมะเร็งชนิดอื่น คือ ระยะโรคยังขึ้นกับการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เซลล์มะเร็งแบ่ง ตัวต่ำ และเซลล์มะเร็งแบ่งตัวสูง ซึ่งทั้ง 4 ระยะของโรค คือ

  ระยะที่ 1   ก้อน/แผลมะเร็งลุกลามอยู่จุดเดียวในกระดูก และเป็นเซลล์มะเร็งชนิดแบ่งตัวต่ำ

  ระยะที่ 2   ก้อน/แผลมะเร็งลุกลามจุดเดียวในกระดูก แต่เป็นเซลล์มะเร็งชนิดแบ่งตัวสูง

  ระยะที่ 3   ก้อนแผลมะเร็งลุกลามหลายจุดในกระดูก หรือลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ/อวัยวะข้าง เคียงกระดูก

  ระยะที่ 4   โรคมะเร็งลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง และ/หรือแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต ซึ่งมักแพร่กระจายสู่ปอด ไขกระดูก และสู่กระดูกชิ้นอื่นๆ

    โรคมะเร็งกระดูกรักษาอย่างไร?

  การรักษาหลักของโรคมะเร็งกระดูก คือการผ่าตัดและยาเคมีบำบัด ส่วนรังสีรักษาจะใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่ผ่าตัดไม่ได้ หรือเมื่อมีโรคแพร่กระจายแล้ว และการใช้ยารักษาตรงเป้ายังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา

  มีผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งกระดูกอย่างไร?

  ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งกระดูก ขึ้นกับวิธีรักษา ซึ่งผลข้างเคียงจะสูงขึ้นเมื่อใช้วิธีรักษาหลายวิธีร่วมกัน ในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคที่ก่อการอักเสบของเนื้อ เยื่อเกี่ยวพัน เช่น โรคภูมิต้านตนเอง/โรคออโตอิมูน

  การผ่าตัด เช่น การสูญเสียเนื้อเยื่อ/อวัยวะ การเสียเลือด แผลผ่าตัดติดเชื้อ และเสี่ยงต่อการดมยาสลบ

  รังสีรักษา คือ ผลข้างเคียงต่อผิวหนัง (การดูแลผิวหนัง และผลข้างเคียงต่อผิวหนังบริเวณฉายรังสีรักษา) และเพิ่มโอกาสทำให้กระดูกในส่วนที่ได้รับรังสีหัก

  ยาเคมีบำบัด คือ คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง ภาวะซีด ภาวะเลือดออกง่ายจากมีเกล็ดเลือดต่ำ และการติดเชื้อจากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา:การดูแลตนเอง)

  ยารักษาตรงเป้า ผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากยารักษาตรงเป้า คือ การเกิดสิวขึ้นทั่วตัวรวมทั้งใบหน้า และยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่าย แผลติดยากเมื่อเกิดบาด แผล และอาจเป็นสาเหตุให้ผนังลำไส้ทะลุได้

    โรคมะเร็งกระดูกรุนแรงไหม?

  โรคมะเร็งกระดูกจัดเป็นโรคมีความรุนแรง โอกาสรักษาได้หายนอกจากขึ้นกับระยะโรคแล้ว ยังขึ้นกับการผ่าตัด (ถ้าผ่าตัดไม่ได้ เช่น จากสุขภาพ หรือจากตำแหน่งของโรค ความรุน แรงโรคจะสูงขึ้น) การตอบสนองของโรคต่อยาเคมีบำบัด ชนิดของเซลล์มะเร็ง (ชนิดอีวิง มีอัตรารอดที่ 5 ปีต่ำกว่า) ขนาดของก้อนเนื้อ (ยิ่งก้อนโต ความรุนแรงโรคยิ่งสูง) อายุ และสุข ภาพของผู้ป่วย

  ในโรคมะเร็งชนิดออสตีโอซาร์โคมา

  ระยะที่ 1   อัตรารอดที่ 5 ปี ประมาณ 75-80%

  ระยะที่ 2   ประมาณ 60-75%

  ระยะที่ 3   ประมาณ 30-50%

  ระยะที่ 4   อัตรารอดที่ 2 ปี ประมาณ 0-10%

   

  ในโรคมะเร็งอีวิง

  ระยะที่ 1   อัตรารอดที่ 5 ปีประมาณ 70%

  ระยะที่ 2 &nbs

  เข้าชม : 309

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter