[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างบริหารจังหวัดสกลนคร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
 • แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของจังหวัดสกลนคร
 • โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •  
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจัง
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
 • แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561 - 2564)
 • แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)
 • หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง.pdf
 • กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 • โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของรัฐบาล
 • การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • หนังสือเวียน/เอกสารดาวน์โหลด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ITA
 • งบทดลองจังหวัดสกลนคร (G113)
 • เงินทดลองราชการ (1502)
 •  
 • สำนักงานจังหวัดสกลนคร
 • จัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
 • พิธีถวายดอกไม้จันทน์

 • http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/pach/Veditas/index.html
  วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
  https://youtu.be/ZweHlitL4IA
  เที่ยวจังหวัดสกลนคร เมือง 3 ธรรม
  https://www.facebook.com/sakonnakhon.go.th/photos/a.1326653544012607.1073742286.301378429873462/1326657997345495/?type=3&theater
  ภาพประทับใจ สกลนคร
  https://www.facebook.com/sakonnakhon.go.th/photos/a.316741095003862.87421.301378429873462/1543226145688678/?type=3&theater
  ขอเชิญร่วมสวดมนต์
  https://www.facebook.com/tarapanmah/posts/10204947279321022
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..  55 กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
      กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 78/0 ]
  55 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีมอบเสื้อพระราชทาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
      วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีมอบเสื้อพระราชทาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร [ เข้าชม/Comment 11/0 ]
  55 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
      วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี [ เข้าชม/Comment 5/0 ]
  55 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำการซักซ้อมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสกลนคร” (เสมือนจริง) ตามเส้นทางสิริมงคล ๒๙ กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร
      วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำการซักซ้อมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสกลนคร” (เสมือนจริง) ตามเส้นทางสิริมงคล ๒๙ กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 63/0 ]
  55 บัญชีมอบเสื้อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสกลนคร
      บัญชีมอบเสื้อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 490/0 ]
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

   
   
  ดูทั้งหมด... 

   
  โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
       โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 12 / พ.ย. / 2558
  Comment ล่าสุด : James
  [ เข้าชม/Comment 906/2 ]
  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท
       โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท (125 ตำบล) 12 / พ.ย. / 2558
  Comment ล่าสุด : Ike
  [ เข้าชม/Comment 1308/2 ]
  การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
       การดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบลงทุน : โครงการละ 1 ลบ.) 12 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 643/0 ]
  โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร
       โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักกลการเกษตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12 / พ.ย. / 2558
  Comment ล่าสุด : Katina
  [ เข้าชม/Comment 689/2 ]
  โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนฯ
       โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรการและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กจย.) 10 / พ.ย. / 2558
  Comment ล่าสุด : Katina
  [ เข้าชม/Comment 899/2 ]
   
  ดูทั้งหมด.. 


   
  การประชาสัมพันธ์ "สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"
  มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
  มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
  การจัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคาม 2560
  หนังสือนำคำสั่งการมอบอำนาจ
  สรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ผลการประกวดคำขวัญ ภายใต้แนวคิด "Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"จังหวัดสกลนคร
  เชิญชวนส่งผลงานการประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่่ทนต่อการทุจริต"
  คำสั่งการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 18)
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลิกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง
   
   ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

  ิBIKE อุ่นไอรัก (อ่าน 209 / ตอบ 5 )
  การย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารจังหวัดสกลนคร(ขอทบทวน) (อ่าน 59 / ตอบ 0 )
  ดาวน์โหลดฟรี LINE for PC ภาษาไทย (อ่าน 72 / ตอบ 1 )
  โรคเครียด (อ่าน 64 / ตอบ 0 )
  โรคภูมิแพ้ (อ่าน 57 / ตอบ 0 )
  บาดทะยัก (อ่าน 58 / ตอบ 0 )
  ไมเกรน (อ่าน 72 / ตอบ 0 )
  มะเร็งปอด (อ่าน 53 / ตอบ 0 )
  มะเร็งตับ (อ่าน 70 / ตอบ 0 )
  มะเร็งเต้านม (อ่าน 59 / ตอบ 0 )
   [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


  นายวิทยา จันทร์ฉลอง
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


   
 • สอบราคา
 • ข่าวประกวดราคา
 • ข่าวสขร.1


 •  
 • ทำเนียบโทรศัพท์
 • การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • หนังสือเวียน
 • ข้อสังเกตของคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ประกาศราคากลาง
 • นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนต่างๆ ภายใต้ ก.บ.ภ.
 • ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานจังหวัดสกลนคร
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
 • คู่มือทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาฯ

 • << มีนาคม 2561 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
       พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 21 / มิ.ย. / 2560
  [ เข้าชม/Comment 433/0 ]
  เจอต้องแจ้ง
       เจอต้องแจ้ง 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 609/0 ]
  แนวทางสังเกตุวัตถุหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย
       แนวทางสังเกตุวัตถุหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 466/0 ]
  แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายสำหรับประชาชน
       แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายสำหรับประชาชน 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 460/0 ]
  พระยาประจันตประเทศธานี
       พระยาประจันตประเทศธานีเจ้าเมืองคนแรกของสกลนคร 30 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 1169/0 ]

  http://www.sakonnakhon.go.th/download/king10.rar
  ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์
  http://www.sakonnakhon.go.th/download/project.rar
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
  http://www.sakonnakhon.go.th/book/sakon.docx
  บรรยายสรุป
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan4.html
  แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/information/nonghanplan.php
  แผนแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาหนองหาร
  http://www.sakonnakhon.go.th/prongdong/prongdong.html
  ป.ย.ป. จังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/plan/project/projectprovince.pdf
  แผนงาน/โครงการ ของจังหวัด ปี 60
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/plan/project/10447.jpg
  แผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัด ปี 2560
  http://123.242.184.91:8080/
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  http://www.sakonnakhon.go.th/th/etc/book_v/apil59.xls
  ตารางคำนวนเงินเดือน
  http://www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf
  สมุดภาพกราฟฟิก
  https://www.govchannel.go.th/
  Govchannel
  https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100
  มาตรา 100 103
  http://www.parliament.go.th/dyouth/
  ยุวชนประชาธิปไตย
  http://www.sakonnakhon.go.th/info/info.html
  คู่มือประชาชน
  http://www.thaigov.go.th/th/program1.html
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=520&Itemid=418&lang=th
  มติ ครม.
  http://www.xn--72cq9ab5aj8b2ee0c0d.com/main.php?filename=nrc_index
  เสียงปฏิรูป
  http://www.parliament.go.th/innovation/
  โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
  http://www.smoi.moi.go.th/agriculture/index.php
  ระบบข้อมูลการเกษตร
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/
  เว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสกลนคร
  https://drive.google.com/open?id=18oMsCNyy2zKY6MiwhvD_NuI-Ftblj-d0
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
  https://drive.google.com/open?id=1BhAcho0rOXRwbON0CePjw7KvoEErKoea
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.sakonnakhon.go.th/officeprovince/plan/pach/news/index.php
  เว็บ อพ.สธ.
  http://www.oic.go.th/INFOCENTER24/2476
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/mcomputer/Purchase.html
  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานจังหวัด
  https://service.govchannel.go.th/th/Landing/Content/View/41
  ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
  http://web.ocsc.go.th/forking/
  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  https://drive.google.com/open?id=1Ufc8KN649gEJe8piNfdncW6bFvGdA4_l
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th/aunirak2018/
  ลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสกลนคร

  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter